ایستگاه رادیویی با نام ساختگی خلیج ع ر ب ی

کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، به زودی رادیویی با نام ساختگی «این خلیج ع ر ب ی است»  راه اندازی خواهند کرد. این رادیو به پیشنهاد بحرین و با همکاری شش کشور شورای خلیج، به پخش برنامه های فرهنگی، هنری و ادبیات به زبان عربی خواهد پرداخت و فعالیت خود را از ماه اکتبر سال جاری... ادامه مطلب