شبکه های Hodhod Farsi و Hadi TV4 در ماهواره اکسپرس(یاهست اکسترا)

شبکه های Hodhod Farsi و Hadi TV4 در ماهواره اکسپرس(یاهست اکسترا) روی ایر رفتند. شبکه فارسی زبان Hodhod به پخش برنامه های متنوع برای کودکان می پردازد و شبکه Hadi TV4 یک شبکه مذهبی اسلامیست. این شبکه ها در ماهواره اکسپرس همجهت با یاهست و با دیش ماهواره یاهست قابل دریافت می باشند. مشخصات دریافت... ...

ادامه مطلب